ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
11/05/2017
Бъдещето на пенсионно-осигурителната система при кабинет Борисов-3
Даниела Петкова във "В развитие", Bloomberg
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 23.05.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.69813 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73413 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79305 лв.
Професионален пенсионен фонд

На 23.11.2000 г. ПОК "Доверие" АД получава от ДАОН Съгласие №3 за вписване на професионален пенсионнен фонд. На 28.11.2000 г., с решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 13905, регистрира Професионален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №336 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Професионален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 011. 

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

Права при осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 1. Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
 2. Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
 3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
 4. Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 5. Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия.

Като членове на фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ППФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите членове.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Капитал Daily" и „Сега".

Такси

Таксите, които ПОК "Доверие" удържа, са както следва:

 

1. такса от всяка постъпила в ППФ "Доверие" осигурителна вноска в размер на:

 

за 2016 г.:

 • 4.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;
 • 4.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;
 • 4.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;
 • 3.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

 

за 2017 г.:

 • 4.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;
 • 4.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;
 • 3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;
 • 3.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

 

за 2018 г.:

 • 4.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;
 • 3.8 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;
 • 3.7 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;
 • 3.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

 

от 2019 г.:

 • 3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;
 • 3.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;
 • 3.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;
 • 3.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

 

2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на ППФ "Доверие", в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОК „Доверие", в размер на:

 

 • за 2016 г. - 0.9 на сто годишно;
 • за 2017 г. - 0.85 на сто годишно;
 • за 2018 г. - 0.8 на сто годишно;
 • от 2019 г. - 0.75 на сто годишно.

 

3. такса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

Забележка:

 

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от ППФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства.

 

Попечителски съвет на на ППФ "Доверие"

1. ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ АСЕНОВ - Председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа",

София, кв. Суха река, ул. "Плакалница", бл.60, ет.3;

2. РОСИЦА КАЛЧЕВА СТЕЛИЯНОВА - Зам. председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на АИКБ;

3. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА-ГАНЕВА -  представител на КРИБ;

4. ГРИГОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ - представител на БСК;

5. НАТАЛИЯ НЕНОВА ДИЧЕВА - представител на БТПП;

6. СТЕФАНКА ГОСПОДИНОВА ПРИМОВА - представител на КТ "Подкрепа";

7. РЕНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА - представител на КНСБ;

8. НАТАША ЛОЗАНОВА АНГЕЛОВА - представител на КНСБ;

9. АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА - член на ППФ, представител на ПОК "Доверие" АД.

 

 

Секретар на ПС на ППФ "Доверие": Красимир Тотков, ПОК "Доверие" АД, тел. 02/ 46 46 135.

 

Документи

Процедура за обжалване

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ

Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions