На 03.11.2000 г., с Решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 12540, регистрира Доброволен пенсионен фонд "Доверие". С Решение №335 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Доброволен пенсионен фонд "Доверие".

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

IBAN на банковата сметка на ДПФ "Доверие", по която следва да превеждате вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG04UBBS84231012266513
Титуляр: ДПФ "Доверие"

Права при осигуряване в ДПФ "Доверие"

Осигуряването в ДПФ "Доверие" дава право на:

1. лична пенсия за старост - за определен срок;
2. лична пенсия за инвалидност - за определен срок;
3. наследствена пенсия за определен срок на:

а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

4. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях на осигурено лице;
5. еднократно или разсрочено изплащане на средства на:

а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
б) ползващите лица.

Специфични права на осигурените в ДПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", клиентите на ДПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Капитал Daily" и „Сега".

Такси

Таксите, които ПОК "Доверие" удържа, целят стимулиране на дългосрочно спестяване:

 

1. при осигуряване с месечни или периодични осигурителни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

 

 

2. при осигуряване с еднократни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

 

 

3. при осигуряване с месечни осигурителни вноски от работодател или от лицата по чл. 8, т. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ, независимо от броя на вноските, размерът на таксата е:

 

 

4. за лицата, които, преди датата на осигуряване в доброволния пенсионен фонд, са осигурени в универсалния или в професионалния пенсионен фонд, управлявани от ПОК „Доверие", размерът на таксите по т. 1 - 3 се намалява с 15 на сто.

 

5. инвестиционна такса в размер на 9.0 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на ДПФ "Доверие";

 

6. такса в размер на 10 на сто от изтегляната сума, но не повече от 20 лв. при пълно или частично изтегляне на средства от индивидуалната партида, преди настъпване на осигурителен случай;

 

7. такса при прехвърляне на средства в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - НЯМА;

 

Забележки:

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

Таксата по т. 2 не се удържа върху:

Таксата по т. 6 не се удържа, когато осигуреното лице изтегля или прехвърля средствата по индивидуалната партида, поради това, че не е съгласно с изменения и допълнения на Правилника, поради преобразуване или прекратяване на ПОК „Доверие" или на ДПФ "Доверие" или от наследници на осигурено лице или на пенсионер.

Консултативен съвет на ДПФ "Доверие"

1. ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА СТОЕВА - Председател, представител на осигурените лица,

гр. София 1113, 

Ул. "Тинтява" 13Б, тел.: 02/ 46 46 135;

2. МИНКА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА-КАМЕНОВА - Зам.-председател, представител на осигурителя „КЦМ 2000" АД;

3. ИВО ДОБРЕВ ВАСИЛЕВ - представител на осигурителя „Каолин" АД;

4. КРАСИМИР ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ - представител на осигурителя "Обединена българска банка" АД;

5. МИЛЕНА БОЖАНОВА ИВАНОВА - представител на осигурителя Община Попово;

6. СТЕЛИАН ПЕНЧЕВ КОЕВ - представител на осигурителя „Мини Марица изток" ЕАД;

7. СВЕТЛАНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА - представител на осигурените лица;

8. ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ - представител на осигурените лица;

9. ПЕТЪР ЙОСИФОВ ИЛИЕВ - представител на пенсионерите;

10. МАРИН ПЕТРОВ РАДКОВ - представител на пенсионерите;

11. АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА - Изпълнителен директор на ПОК "Доверие".

 

Секретар на КС на ДПФ „Доверие": Красимир Тотков, ПОК  "Доверие" АД, тел.: 02/  46 46 135.

ДОКУМЕНТИ

Процедура за обжалване

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител

Приложение 1 - Декларация

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски

Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител

Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска

Приложение 2 - Декларация

Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски

Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Основна информация за осигурените лица в ДПФ "Доверие"

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - ДПФ

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"