ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
16/04/2019
ПОК „Доверие“ ще участва в петото издание на инициативата „Ден без асансьори“
29/03/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 22.4.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.72663 лв.; ППФ "Доверие" - 1.74743 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.82822 лв.
Политика за възнагражденията в ПОК „Доверие” АД
 

Раздел І. Основни принципи

            Чл. 1. (1) Настоящата Политика за възнагражденията в Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД (наричана по-нататък „Политиката") определя следните основни принципи за формиране и изплащане на възнагражденията от ПОК „Доверие" АД:

            1. насърчаване на благоразумното и ефективно управление на риска и избягване стимулирането на поемане на рискове, надвишаващи приемливото ниво, при осъществяване на основната дейност на дружеството по управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

            2. съответствие с бизнес стратегията на дружеството, както и с целите, ценностите и дългосрочните интереси при управление на Универсален пенсионен фонд „Доверие", Професионален пенсионен фонд „Доверие" и Доброволен пенсионен фонд „Доверие" ;

            3. избягване на конфликт на интереси;

            4. съобразяване с добрите практики за защита интересите на осигурените лица във УПФ „Доверие", ППФ „Доверие" и ДПФ „Доверие";

            5. оповестяване пред третите лица на информация относно Политиката и всяка последвала промяна в нея, по ясен и достъпен начин, като не се допуска разкриване на информация, която представлява защитена от закона тайна.

            (2) Политиката гарантира, че постоянното възнаграждение на всяко лице по чл. 2, т. 3 - 7 представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението му, така че позволява прилагането на гъвкава политика за променливото възнаграждение, вкл. възможност да не бъде изплатено. 

 

            Раздел ІI. Приложно поле на Политиката

            Чл. 2. Политиката обхваща всички форми на възнаграждения, като заплати и други финансови и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, за следните лица:

  • 1. членовете на Надзорния съвет на дружеството;
  • 2. неизпълнителни членове на Управителния съвет на дружеството;
  • 3. изпълнителни членове на Управителния съвет на дружеството;
  • 4. служители на ръководни длъжности, в това число:

а) Главен финансов директор;

б) Финансов директор;

в) Директор на Дирекция „Маркетинг";

г) Директор на Дирекция „Информационни технологии";

д) Ръководител на отдел „Правен";

  • 5. служителите, чиято дейност е свързана с поемане на рискове, в това число:

а) членовете на Инвестиционния комитет на дружеството;

б) Главен финансов анализатор;

в) Експерт риск мениджмънт;

  • 6. Отговорен актюер;
  • 7. Ръководителя и служителите на Специализираната служба „Вътрешен контрол".

 

              Раздел ІІІ. Постоянно и променливо възнаграждение

              Чл. 3. (1) Целта на постоянното възнаграждение, което се изплаща от ПОК „Доверие" АД е да възнагради служителите за техния труд, умения и компетенции, необходими за постигане на очакваните резултати, както и техния индивидуален принос за развитието на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

            (2) Постоянното възнаграждение на лицата по чл. 2, т. 1 - 3 включва основното месечно възнаграждение, определено в договорите им за управление.

            (3) Постоянното възнаграждение на лицата по чл. 2, т. 4 - 7 включва основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, определени съгласно действащата нормативна уредба и Вътрешните правила за работната заплата на ПОК „Доверие" АД.

              Чл. 4. С оглед предотвратяване на конфликт на интереси членовете на Надзорния съвет и неизпълнителните членове на Управителния съвет на дружеството получават само постоянно възнаграждение.

              Чл. 5. (1) На лицата по чл. 2, т. 3 - 7 може да се изплаща променливо възнаграждение. Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение на тези лица и може да бъде под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, с изключение на акции и опции, които дружеството предоставя възоснова на посочените по-долу критерии за оценка.

              (2) Лицата по чл. 2, т. 3 могат да получават:

              1. постоянно и променливо възнаграждение, при условия и в размер, определени в индивидуалните им договори за управление, сключени с дружеството;

              2. еднократни и периодични променливи възнаграждения, определени от Надзорния съвет.

              (3) Лицата по чл. 2, т. 4 - 7 могат да получават само еднократни и периодични променливи възнаграждения.

              (4) Решенията за изплащане на възнагражденията по ал. 3 и за конкретния им размер се взимат от изпълнителните членове на Управителния съвет.

              Чл. 6. (1) Променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността чрез комбинация от:

1. оценка за работата на лицето;

2. оценка за работата на съответното структурно звено и

3. оценка за работата на Дружеството и управляваните от него фондове, като цяло.

(2) Променливото възнаграждение на лицата по чл. 2, т. 6 и 7 зависи от степента на постигане на целите, свързани с техните функции и приноса им и не зависи от резултатите на дружеството, съответно на контролираните от тях структурни звена на ПОК „Доверие" АД.

            (3) Оценката на работата на лицата обхваща период от няколко години, така че оценъчният процес да се основава на дългосрочното изпълнение на дейността и изплащането на променливите възнаграждения да е разпределено за период, отчитащ икономическия цикъл и поетите рискове от дружеството и управляваните от него фондове.

(4) Оценката на резултатите от дейността, използвана при формирането на променливите възнаграждения и тяхното разпределение, трябва да взема предвид всички текущи и бъдещи рискове, цената на капитала и необходимата ликвидност.

(5) Критериите за извършване на оценките на лицата по чл. 2, т. 3 - 7 включват финансови и нефинансови показатели, в съответствие с тяхната позиция или длъжност и се определят от  съответния компетентен орган на дружеството по чл. 5, ал. 2 или 4, който определя и реда и начина за извършването на оценки на лицата чл. 2, т. 3 - 7.

            Чл. 7. (1) Променливото възнаграждение се формира по начин, стимулиращ разумното управление  на  рисковете и не насърчаващ прекомерното поемане на такива, което се осигурява чрез:

1. определяне на оптимално съотношение между постоянното и променливо възнаграждение;

2. постоянното възнаграждение представлява значително по-голяма част от общото възнаграждение, за да осигури прилагането на гъвкава политика за променливото възнаграждение, включително възможност за неизплащането му, когато критериите и показателите за неговото определяне не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, особено в случаите, когато в резултат на това може да се очаква прекратяване на дейността;

3. размерът  на  променливото  възнаграждение  отчита  всички  рискове,  поети за постигане на отчетения резултат;

              Чл. 8. (1) Когато в рамките на една година на лице по чл. 2, т. 3 - 7 се изплаща променливо възнаграждение в размер повече от една трета от брутното му годишно възнаграждение, не по-малко от 40 % от променливото възнаграждение се разсрочва за период с продължителност от три години в зависимост от икономическия цикъл, предмета на дейност на ПОК „Доверие" АД и произтичащите от него рискове, както и от длъжността на съответното лице по чл. 2, т. 3 - 7.

              (2) Размерът на променливото възнаграждение, който ще бъде разсрочен, периодът и методът на разсрочване (пропорционално или чрез постепенно нарастване), критериите за оценка на бъдещите резултати, с които е обвързана отложената част, условията, при които размерът на възнаграждението може да бъде коригиран и всички останали въпроси свързани с размерът на променливото възнаграждение, разсрочването и евентуалното му връщане се определят от съответния компетентен орган на дружеството по чл. 5, ал. 2 или 4.

Чл. 9. За всяка категория лица по чл. 2, т. 3 - 7 се определя съотношение между постоянното и променливото възнаграждение, и максималната горна граница на променливото възнаграждение, както следва:

  • 1. за лицата чл. 2, т. 3 съотношението е две трети постоянно възнаграждение към една трета променливо възнаграждение, което е и максималната горна граница на променливото възнаграждение;
  • 2. за лицата чл. 2, т. 4 - 7 съотношението е две трети постоянно възнаграждение към една трета променливо възнаграждение, което е и максималната горна граница на променливото възнаграждение.

              Чл. 10. В случаите, когато се установи, че променливо възнаграждение е изплатено възоснова на данни, които впоследствие са се оказали погрешни или подвеждащи лицата по чл. 2, т. 3 - 7 са длъжни да го върнат изцяло или отчасти, като в техните договори се включват клаузи, които да гарантират връщането на променливо възнаграждение.

Чл. 11. В случаите, когато дружеството изплаща обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договор размерът на обезщетенията трябва да отразява постигнатите с течение на времето резултати от съответните лица и да е определен така, че да не възнаграждава неуспех.

 

              Раздел ІV. Разработване, одобрение и контрол за прилагане на Политиката

              Чл. 12. Настоящата Политика се разработва от Управителния съвет на дружеството в сътрудничество със Специализираната служба „Вътрешен контрол". При необходимост може да се използват и експерти в областта на човешките ресурси, които са функционално независими и притежават подходяща квалификация, с цел гарантиране на обективна преценка за целесъобразността на Политиката, включително на последиците за риска и управлението на риска.

              Чл. 13. (1) Политиката и промените в нея се приемат от Надзорния съвет на дружеството, който отговаря за нейното прилагане и периодичен преглед.

              (2) Прилагането на Политиката е обект на основен и независим вътрешен преглед, най-малко веднъж годишно, от Специализираната служба „Вътрешен контрол" на ПОК „Доверие" АД.

              (3) Спазването на Политиката по отношение на лицата по чл. 2, т. 6 и 7 се наблюдава пряко от Надзорния съвет на ПОК „Доверие" АД.

 

              Раздел V. Оповестяване на Политиката и уведомяване на лицата, за които тя се прилага

              Чл. 14. ПОК „Доверие" АД уведомява лицата по чл. 2, за които се прилага настоящата Политика при сключването на техните договори.

              Чл. 15. (2) ПОК „Доверие" АД оповестява информация относно Политиката и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкрива информацията, която представлява защитена от закона тайна.

              (2) Чрез публикуване на интернет сайта на дружеството се оповестява информацията, посочена в чл. 9, ал. 3 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

 

               Раздел VI. Заключителни разпоредби

               Чл. 16. Настоящата Политика е приета от Надзорния съвет на ПОК „Доверие" АД с решение по Протокол № 87 от 24.09.2013 г. в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions